1. Precēm no SIA “Timesaving” preču grupām tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar preces lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.
 2. Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstību prasībām un atklātiem preces bojājumiem likumā noteiktajā Pārdevēja atbildības laikā, t.i. 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, ja prece netiek izmantota Pircēja uzņēmējdarbībā vai komercdarbībā sazinoties ar SIA “Timesaving”.Ja preces tiek izmantotas Pircēja uzņēmējdarbības vai komercdarbības nodrošināšanai, uz preču garantiju netiek attiecināta patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana un Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstību prasībām un atklātiem preces bojājumiem 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no preces iegādes brīža.
 3. Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie un likumam atbilstošie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no brīža, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.
 4. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: –
  pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 5. Ja ierīces lietotājs ir ievērojis visus attiecīgās tehnikas lietošanas noteikumus un tiek atklāts kāds rūpnīcas defekts vai defekts, kas radies nekvalitatīvu SIA ”Timesaving” pārdotu materiālu dēļ, tad visas remonta izmaksas sedz SIA ”Timesaving”. Klienta pienākums ir uzreiz informēt par jebkādiem defektiem.
 6. Garantijas laikā SIA ”Timesaving” apņemas novērst visus radušos ierīču defektus vai arī nomainīt bojātās detaļas iespējami visīsākajā laikā, atkarībā no bojājuma pakāpes, specifikas un nepieciešamo detaļu pieejamības noliktavā.
 7. Pircējam prece jānogādā pārdevēja adresē: Zemitāna iela 9 k-1, Rīga, LV-1012.
 8. Nododot preci pārdevējam, precei jābūt:
 9. Tīrai, lai servisa meistars bez papildus darba varētu veikt Preces diagnostiku. Pretējā gadījumā Serviss var piestādīt Pircējam rēķinu par Preces tīrīšanu saskaņā ar viņu cenu lapu;
 10. Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērtēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 11. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  1. precei ir bojājumi, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns u.tml.):
  2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  3. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
  4. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns u.tml.);
  5. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (triecieni, skrāpējumi);
  6. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  7. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  8. ja izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  9. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota;
  10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
 12. Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par datu drošību. Garantijas serviss negarantē datu saglabāšanu, tāpēc datu rezerves kopijas jāveido pirms nodošanas Garantijas servisā.
 13. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem.